پروژه های ابزار سنگ میهن

مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای سازه های موجود مجتمع سینمایی تجاری فرانمای ایرانیان


Project Description

کارفرما      : مجتمع عمرانی ایرانشهر
مشاور        : مهندسان مشاور خشت آزما
محل پروژه : تهران ، بزرگراه یادگار امام شمال، بالاتر از پمپ بنزین فرحزاد
روش اجرا  : کرگیری ، سوراخکاری ، مضرس کاری ، کاشت بولت ، کاشت آرماتور