پروژه های ابزار سنگ میهن

مجتمع سینمایی تجاری فرانمای ایرانیان


Project Description

کارفرما      : مجتمع عمرانی ایرانشهر
مشاور       : شرکت خشت آزما
محل پروژه : تهران ، بزرگراه یادگار امام شمال، بالاتر از پمپ بنزین
روش اجرا  : استرند ، کرگیری در بتن