پروژه های ابزار سنگ میهن

جت گروتینگ جهت تحکیم بستر مخازن روغن


Project Description

پروژه تحکیم بستر به روش جت گروتینگ

در محل احداث مخازن روغن خام خوراکی

( قطعه ۲-۷ منطقه آزاد بنادر و کشتیرانی بندر انزلی )

کارفرما      : شرکت اوستا کاسپین
مشاور       : ***
محل پروژه : بندر انزلی ، گمرک کشتیرانی
روش اجرا  : جت گروتینگ