پروژه های ابزار سنگ میهن

تحکیم بستر فونداسیونها در پتروشیمی پارس ، عسلویه


Project Description

پروژه تحکیم بستر به روش مانشت تیوب

فونداسیونهای شلتر کمپرسور بخارات برگشتی

( پتروشیمی پارس ، عسلویه )

 

کارفرما      : شـرکت آباد راهان پارس
مشاور       : شرکت مهندسین پژوهش عمران راهوار
محل پروژه : پتروشیمی پارس ، عسـلویه
روش اجرا  : مانشـت تیـوپ