پروژه های ابزار سنگ میهن

اجرای فونداسیونهای سیلوهای غلات بندر انزلی


Project Description

پروژه اجرای فونداسیونهای سیلوهای ۴۵۰۰۰ تنی غلات

( منطقه آزاد بنادر و کشتیرانی بندر انزلی )

کارفرما      : شرکت کشتیرانی دریای خزر
مشاور       : شرکت مهندسین مشاور پی چنگ
محل پروژه : بندر انزلی ، گمرک کشتیرانی
روش اجرا  : قالب بندی ، آرماتوربندی ، بتن ریزی

توضیـح : فونداســیون های مذکـور پس از تحکیـم بســتر به روش

جت گروتینگ که توسط شرکت مهندسی ابزار سنگ اجرا شده بود ،

انجام میگردد .