Blog

جت گروتینگ روشی برای تحکیم خاک و مقابله با روانگرایی

 

جت گروتینگ روشی برای تحکیم خاک و مقابله با روانگرایی

 

امروزه روش جت گروتینگ به عنوان یکی از کاراترین و پر کاربرد ترین راهکارها از میان روش های بهسازی و تحکیم خاک و بستر قلمداد می گردد.

از دلایل قرارگیری این روش در جایگاه های نخست لیست روش های بهسـازی می توان به پوشش وسـیع کاربرد در انـواع خاک ها، تحکیم خـاک،

افزایـش ظرفیت باربری، افـزایـش تراکم نسـبی و وزن مـخصوص تـوده خـاک، کاهـش Slot Gacor نشـسـت پذیری، اصـلاح و افــزایـش پارامتر های مقاومتی و

مدول الاستیسیته خاک و مقابله به پدیده روانگرایی خاک اشاره کرد.

روش جت گروتینگ یا تزریق پر فشار به طور کلی به سه دسته تک سیالی، دو سیالی و سه سیالی تقسیم می شود. در روش تک سیالی،

سیالی که در خاک تزریق می گردد دوغاب (اغلب سیمان) بوده و این سیال با فشــار بالا به بافت خاک رانده می شود. در روش دو سـیالی،

دوغاب تزریق با استفاده از فشـار هوا به داخل خاک رانده می شــود که قرارگیری  مســتقیم دوغاب در مخروط فشــار هوا باعث نفوذ بیشــتر

به بافت خاک می گردد. در روش سه سیاله دوغاب به کمک فشـار آب slot terbaru و هوای جداگانه به داخل بافت خاک رانده می شـود به این صـورت که

موقعیت نازل تزریق پر فشار دوغاب کمی پایین تر از نازل هوا و آب قرار می گیرد. بر حسب قطر ستون جت گروتینگ مورد نیاز طراحی و همچنین

جنس خاک (وجود یا عدم وجو ریزدانه در خاک) می توان از یکی از روش های مذکور بهره جست. ولی به طور کل حدود ۹۰ درصد از عملیـات

جت گروتینگ به روش تک سیال انجام می پذیرد.

با مروری بر ســه دســته فوق می توان گـفت که در روش جت گروتـینگ، با بر هم زدن بافت خـاک موجود و جایگزینی ذرات و حفرات با دوغاب،

تخلخل خاک کاهش پیدا کرده و با تحکیم خاک موجود، پارامتر های خاک در جهت افزایش ضرایب اطمینان بهبود می یابد. این روش در بسـیاری از

پـروژه های جنوب و شـمال کشور به لحاظ وضعیت قرار گیری سطح آب زیرزمینی و استعداد روانگرایی خاک، با راندمان بالا در حال اجرا می باشد.

می توان گفت با توجه به ملاحظات طراحی (ملاحضات بر مبنای ظرفیت باربری، Slot Online نشست یا تغییر شکل، پایداری و روانگرایی)، عملیات جت گروتینگ

انعطاف و ظرفیت بسیار مناسبی برای تامین مقادیر مجاز و ضرایب اطمینان آیـین نامه ای در تمامی بخـش های طراحی را دارا بوده و بـهره گیری از

تجهیزات پیشرفته و به روز دنیا در کنار تخصص مناسب مهندسی موجب می گردد که این روش بهسـازی با سرعت اجرایی به مراتب بالاتر از سـایر

روش ها به انتخابی مطمئن در پروژه های سطح کشور بدل گردد.

 

جهت آشنایی با تجهیزات جت گروتینگ اینجا کلیک کنید.