هیات مدیره

null

ساسان دوست محمدی

مدیر عامل
null

مهدی محبی

رئیس هیات مدیره
null

سعيد مهدی زاده

عضو هیات مدیره (مدیر پروژه)

پرسنل کلیدی ابزار سنگ

حسین دوستدار

سرپرست کارگاه

امیر رضایی

سرپرست کارگاه

محمود صالح زاده

پشتیبانی ماشین آلات

ارسطـو سـیـر

مدیر تحقیقات و توسعه بخش R&D

امین محمدی

کارشناس فنی دفتر مرکزی