پروژه های ابزار سنگ میهن

مرکز ژنتیک نور و خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله


Project Description

کارفرما     : فرمانده مهندسی پدافند غیر عامل سپاه
مشاور      : ***
محل پروژه : تهران ، خیابان شیراز جنوبی، خیابان برزیل غربی
روش اجرا  : تاندون، شمع فولادی، نیلینگ