پروژه های ابزار سنگ میهن

مجتمع مسکونی حکیم اعظم


Project Description

کارفرما      : آقای مهندس هنجنی ، آقای مهندس جهانبخش
مشاور       : ***
محل پروژه : تهران ، خیابان شیراز شمالی
روش اجرا  : تاندون، نیلینگ