پروژه های ابزار سنگ میهن

مجتمع تجاری اداری دریا


Project Description

کارفرما       : مجتمع عمرانی ایرانشهر
مشاور         : مهندسان مشاور سانو
محل پروژه   : تهران ، سعادت آباد، پل مدیریت ، ابتدای بلوار فرهنگ
روش اجرا    : استرند ، شمع بتنی

عمق گود     :   ۳۵   متر
سطح تحکیم : ۷۳۰۰ متر مربع