پروژه های ابزار سنگ میهن

جت گروتینگ جهت تحکیم بستر در بندر انزلی


Project Description

پروژه احداث مخزن روغن خام خوراکی

( قطعه ۲-۷ منطقه آزاد بنادر و کشتیرانی بندر انزلی )

کارفرما      : شرکت اوستا کاسپین
مشاور       : ***
محل پروژه : بندر انزلی ، گمرک کشتیرانی
روش اجرا  : جت گروتینگ