پروژه های ابزار سنگ میهن


نمایش پروژه

مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای سازه های موجود مجتمع سینمایی تجاری فرانمای ایرانیان

پروژه های اخیر, پروژه های در دست اجرا

نمایش پروژه

مجتمع تجاری اداری فرمانیه

پروژه های اخیر, پروژه های در دست اجرا

مجتمع مسکونی خیام نمایش پروژه

مجتمع مسکونی خیام

پروژه های تمام شده

مجتمع سینمایی تجاری فرانمای ایرانیان نمایش پروژه

مجتمع سینمایی تجاری فرانمای ایرانیان

پروژه های اخیر, پروژه های تمام شده

نمایش پروژه

مجتمع تجاری اپل مال

پروژه های اخیر, پروژه های تمام شده

ژنتیک نور و خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی نمایش پروژه

مرکز ژنتیک نور و خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

پروژه های اخیر, پروژه های تمام شده

نمایش پروژه

مجتمع تجاری اداری دریا

پروژه های اخیر, پروژه های تمام شده

مجتمع تجاری اداری تجریش نمایش پروژه

مجتمع تجاری اداری تجریش

پروژه های تمام شده

مجتمع مسکونی حکیم اعظم نمایش پروژه

مجتمع مسکونی حکیم اعظم

پروژه های اخیر, پروژه های تمام شده

ترانشه راه آهن تهران - تبریز نمایش پروژه

ترانشه راه آهن تهران – تبریز

پروژه های تمام شده