پروژه های ابزار سنگ میهن


نمایش پروژه

تحکیم بستر فونداسیونها در پتروشیمی پارس ، عسلویه

پروژه های اخیر, پروژه های در دست اجرا

نمایش پروژه

اجرای فونداسیونهای سیلوهای غلات بندر انزلی

پروژه های اخیر, پروژه های در دست اجرا

نمایش پروژه

جت گروتینگ جهت تحکیم بستر مخازن روغن

پروژه های اخیر, پروژه های در دست اجرا

نمایش پروژه

تحکیم بستر به روش جت گروتینگ در بندر انزلی

پروژه های اخیر, پروژه های تمام شده

نمایش پروژه

مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای سازه های موجود مجتمع سینمایی تجاری فرانمای ایرانیان

پروژه های اخیر, پروژه های در دست اجرا

نمایش پروژه

مجتمع تجاری اداری فرمانیه

پروژه های اخیر, پروژه های در دست اجرا

مجتمع مسکونی خیام نمایش پروژه

مجتمع مسکونی خیام

پروژه های تمام شده

مجتمع سینمایی تجاری فرانمای ایرانیان نمایش پروژه

مجتمع سینمایی تجاری فرانمای ایرانیان

پروژه های اخیر, پروژه های تمام شده

نمایش پروژه

مجتمع تجاری اپل مال

پروژه های اخیر, پروژه های تمام شده

ژنتیک نور و خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی نمایش پروژه

مرکز ژنتیک نور و خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

پروژه های اخیر, پروژه های تمام شده