هیات مدیره

null

ساسان دوست محمدی

مدیر عامل
null

مهدی محبی

رئیس هیات مدیره
null

سعيد مهدی زاده

عضو هیات مدیره (مدیر پروژه)

پرسنل کلیدی ابزار سنگ

null

مهرداد رضایی

مدیریت بازرگانی و توسعه
null

مهدی صادقی

سرپرست کارگاه
null

محمود صالح زاده

پشتیبانی ماشین آلات
null

حسین دوستدار

سرپرست کارگاه
null

مسعود قندهاری

مدیریت پروژه
null

امین محمدی

کارشناس فنی دفتر مرکزی
null

آناهیتا بصیری

مدیریت اداری مالی
jet grouting

امیدوار محمدی

سرپرست کارگاه