هیات مدیره

null

ساسان دوست محمدی

مدیر عامل
null

مهدی محبی

رئیس هیات مدیره
null

سعيد مهدی زاده

عضو هیات مدیره (مدیر پروژه)

پرسنل کلیدی ابزار سنگ

مـهـرداد رضـایـی

مدیریت بازرگانی و توسعه

آناهیتا بصیری

مدیریت اداری مالی

محمود صالح زاده

پشتیبانی ماشین آلات

مسعود قندهاری

مدیریت پروژه

حسین دوستدار

سرپرست کارگاه

امیر رضایی

سرپرست کارگاه

امین محمدی

کارشناس فنی دفتر مرکزی

امیدوار محمدی

سرپرست کارگاه

مهدی صادقی

سرپرست کارگاه

ارسطـو سـیـر

مدیر تحقیقات و توسعه بخش R&D