هیات مدیره

null

ساسان دوست محمدی

مدیر عامل
null

مهدی محبی

رئیس هیات مدیره
null

سعيد مهدی زاده

عضو هیات مدیره (مدیر پروژه)

پرسنل کلیدی ابزار سنگ

مهدی صادقی

سرپرست کارگاه

امیدوار محمدی

سرپرست کارگاه

امیر رضایی

سرپرست کارگاه

حسین دوستدار

سرپرست کارگاه

محمود صالح زاده

پشتیبانی ماشین آلات

امین محمدی

کارشناس فنی دفتر مرکزی

ارسطـو سـیـر

مدیر تحقیقات و توسعه بخش R&D

آناهیتا بصیری

مدیریت اداری مالی