اعضای ابزار سنگ میهن

مدیران ابزار سنگ

null

سعيد مهدی زاده

عضو هیات مدیره (مدیر پروژه)
null

مهدی محبی

رئیس هیات مدیره
null

ساسان دوست محمدی

مدیر عامل

پرسنل کلیدی ابزار سنگ

jet grouting

آناهیتا بصیری

مدیریت اداری مالی
null

مهدی صادقی

سرپرست کارگاه
null

محمود صالح زاده

پشتیبانی ماشین آلات
null

حسین دوستدار

سرپرست کارگاه
null

مسعود قندهاری

مدیریت پروژه
jet grouting

امیدوار محمدی

سرپرست کارگاه
null

مهرداد رضایی

مدیریت بازرگانی و توسعه
null

علیرضا بیدختی

کارشناس فنی دفتر مرکزی